Tjänster

Vårt tjänsteutbud

Markentreprenad
ÖMABs affärsidé grundar sig i att utföra alla på marknaden förekommande markentreprenader. Detta sträcker sig från de förberedande stora schakterna till de små detaljerna i projektens slutfas.

VA-arbeten
Nyanläggning av vatten och avlopp samt åtgärder på befintliga ledningar i både tomtmark och i gatumiljö.

Grundläggningsarbeten
ÖMAB utför de flesta typer av grundläggningsarbeten. 
Vi har även egen borrutrustning för borrplintar. 

Arbeten åt den tunga industrin
Våra mångåriga samarbeten med stora industrier visar att vi är en viktig partner i arbeten åt den tunga industrin. Här utför vi allt från XX till YY. 

Ett urval av våra kunder: Akzo Nobel, Alfa Laval, Boliden Bergsöe, Oatly, Barsebäcks kraft och Tetra Pak. 

Marksanering och miljöförbättrande åtgärder
Med ÖMABs erfarenhet av olika sorters saneringar kan du lita på att saneringen utförs på ett miljömässigt korrekt sätt. 

Vi utför dessa tjänster främst för drivmedelsbolag, oljebolag och industri.

Elbilsladdning
Etablering och installation av elbilsladdare på allt från drivmedelsanläggningar till köpcentrum.