VA-arbeten

VA-arbeten

Vatten och avlopp är en viktig del i samhällets infrastruktur. Vi arbetar med VA på uppdrag av olika kommuner, fastighetsbolag och industrier. 

Inom VA-området utför vi bland annat: 

  • Nyanläggning av ledningar
  • Åtgärder på befintliga ledningar
  • Arbeten i tomtmark
  • Arbeten i gatumiljö

Med fungerande vatten och avlopp minskar risken för översvämningar och förorenade vattendrag. Det är därför av största vikt med ett regelbundet underhåll och att ledningarna hålls hela. 

Kontakta oss för att få reda på mer.